پیشوند و پسوندها در زبان انگلیسی، بخشی از ترکیب‌های لغوی هستند که به کلمات اضافه می‌شوند تا معنای جدیدی بسازند. پیشوند به طور کلی در ابتدای یک کلمه قرار می‌گیرد و پسوند در انتهای آن. برای یادگیری این مبحث بسیار مهم، شما می توانید با شرکت در کلاس های گروهی موسسه ها یا انتخاب روش تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کمترین زمان با بازدهی بسیار عالی این موارد را فرا بگیرید.

دلایل اهمیت پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

 تغییر معنی

 اضافه کردن پیشوند یا پسوند می‌تواند به کلمه معنای جدیدی بدهد. به عنوان مثال، با اضافه کردن پیشوند “un” به کلمه “happy”، کلمه “unhappy” ساخته می‌شود که به معنی ناراحت یا نارضایت است.

 تغییر نوع کلمه

با اضافه کردن پسوند یا پیشوند، می‌توان نوع کلمه را تغییر داد، مانند تبدیل یک صفت به یک اسم یا یک فعل به یک صفت.

 کمک به درک گرامر

شناخت پیشوند و پسوندها به شما کمک می‌کند تا گرامر زبان انگلیسی را بهتر درک کنید، زیرا پیشوند و پسوندها به شکل‌ها و قواعد خاصی تبدیل می‌شوند.

مثال از پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

پیشوند

Co-: cooperate, coordinate, coexist

Over-: overcook, overestimate, overreact

Post-: postgraduate, postwar, postmodern

Inter-: interact, interconnect, interdependent

Super-: superhuman, superpower, supernatural

پسوند

-ment: development, entertainment, government

-ate: communicate, educate, participate

-ion/-tion: action, addition, attention

-ism: capitalism, communism, feminism

-logy: biology, geology, psychology

همچنین، برای هر پیشوند و پسوند، معانی خاصی وجود دارد که می‌تواند به فهم بهتر لغات کمک کند. به عنوان مثال، پیشوند “co-” به معنای همکاری یا هماهنگی استفاده می‌شود، در حالی که پسوند “-ment” به معنای فرایند یا نتیجه استفاده می‌شود. به همین ترتیب، برای هر پیشوند و پسوند، معانی خاصی وجود دارد که می‌تواند به فهم بهتر لغات کمک کند.

دلیل استفاده از خط تیره در پیشوندها

استفاده از خط تیره در پیشوندها برای جداسازی پیشوند از کلمه اصلی استفاده می‌شود. این کار به خواندن و فهمیدن کلمه کمک می‌کند، زیرا در برخی موارد، اگر پیشوند قبل از کلمه نوشته نشود، ممکن است معنی کلمه تغییر کند.

به عنوان مثال، کلمه “re-cover” به معنای بازیافت کردن است، در حالی که کلمه “recover” به معنای بهبود یافتن یا بهبود بخشیدن است. در این مثال، استفاده از خط تیره بین “re-” و “cover” به خواندن و درک صحیح کلمه کمک می‌کند.

آیا پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی به صورت ثابت و بدون تغییر استفاده می‌شوند؟

پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی ممکن است با توجه به نوع کلمه و شرایط مختلف تغییر کنند. به عنوان مثال، پیشوند “un-” به کلماتی اضافه می‌شود که به معنی عدم یا نا- هستند، اما در برخی موارد، ممکن است تلفظ و نوشتار آن تغییر کند. به عنوان مثال، “unhappy” به معنی ناراحت یا نارضایت است، اما پیشوند “un-” در کلمه “unbelievable” به معنی باور ناپذیر استفاده شده است.

در مورد پسوندها، نیز می‌توان گفت که با توجه به نوع کلمه و شرایط مختلف، ممکن است پسوندها تغییر کنند. به عنوان مثال، پسوند “-ful” به صورت ثابت به کلماتی اضافه می‌شود که به معنای پر بودن هستند، اما در برخی موارد، ممکن است تلفظ و نوشتار آن تغییر کند، مثل کلمه “helpful” که به معنای کمک کننده است.

به طور کلی، پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی ممکن است تغییر کنند و باید با توجه به نوع کلمه و شرایط مختلف، بررسی شوند. این نکته نشان می‌دهد که یادگیری لغات به تنهایی نیست؛ بلکه باید با توجه به معنی و کاربرد آنها در جمله، با نوشتار و تلفظ آنها نیز آشنا شد.

پسوند و پیشوند های رایج و پرکاربرد زبان انگلیسی

پسوندهای رایج برای اسم‌ها و صفت‌ها در زبان انگلیسی که شهروندان انگلیسی زبان بسیار استفاده می‌کنند، عبارتند از:

 1. -able/-ible:  قابل، قابلیت داشتن، مثل comfortable، responsible، incredible، visible و …
 2. -ful:  پر، مثل beautiful، successful، wonderful و …
 3. -ic/-ical:  مربوط به، مثل scientific، logical، practical و …
 4. -ish: شبیه، مثل childish، selfish، stylish و …
 5. -less: بی‌، بی‌پایان، مثل hopeless، useless و …
 6. -ous/-ious: پر، مثل famous، dangerous، curious و …
 7. -y: -ی، مثل happy، funny، silly و …
 8. -ive: -دهنده، مثل active، attractive، creative و …

این پسوندها به طور معمول برای تشریح و توصیف ویژگی‌ها و ویژگی‌های مختلف اشیاء، افراد و مفاهیم استفاده می‌شوند. برای مثال، کلمه “comfortable” به معنی راحت یا آرام است، کلمه “scientific” به معنی مربوط به علم است و کلمه “useless” به معنی بی‌استفاده است.

پیشوندهای رایج  و کاربردی

 1. Un-: نه، مثل unhappy، unhealthy، unimportant
 2. Re-: دوباره، مثل return، repeat، rebuild
 3. Dis-: بی‌اراده، مخالف، مثل disagree، disrespectful، dishonest
 4. In-/Im-: بی‌توجه، مثل inactive، impossible، immature
 5. Mis-: اشتباه، مثل misunderstand، misbehave، mislead
 6. Pre-: قبل از، مثل preview، prehistoric، preconceive
 7. Post-: بعد از، مثل postgraduate، postwar، postmodern
 8. Over-: بیش از حد، مثل overeat، overestimate، overflow
 9. Under-: کمتر از، مثل underestimate، underweight، underpaid

این پیشوندها به طور معمول برای تشریح و توصیف ویژگی‌ها و ویژگی‌های مختلف اشیاء، افراد و مفاهیم استفاده می‌شوند. برای مثال، کلمه “disrespectful” به معنی بی‌احترامی و کلمه “overestimate” به معنی تخمین بیش از حد است.

قواعد املا و خانواده کلمات پسوند یا پیشوند زبان انگلیسی

قواعد املا و خانواده کلمات در زبان انگلیسی بسیار پیچیده و متنوع هستند، اما در اینجا به برخی از قواعد املا و خانواده کلمات کلمات پسوند یا پیشوند زبان انگلیسی می‌پردازیم:

قواعد املا

حذف حرف e در پایان کلماتی که پسوندی با حرف a، o، u دارند، مانند: likeable، noticeable، memorable.

حذف حرف e در پایان کلماتی که پسوندی با حرف i دارند، مانند: visible، feasible، legible.

تبدیل y به i در صورت اضافه شدن پسوندی که با حرف i شروع می‌شود، مانند: beautify، simplify، classify.

تبدیل f به fe قبل از اضافه شدن پسوندی که با حرف i شروع می‌شود، مانند: life → life+ify = lifeify.

تبدیل اسم به فعل با اضافه کردن پسوند -ate، مانند: educate، activate، regulate.

خانواده کلمات

 • خانواده کلمات پسوند -tion: جمعیتی از کلماتی که با پسوند -tion به پایان می‌رسند، مانند: action، education، suggestion.
 • خانواده کلمات پسوند -ment: جمعیتی از کلماتی که با پسوند -ment به پایان می‌رسند، مانند: development، government، movement.
 • خانواده کلمات پسوند -ness: جمعیتی از کلماتی که با پسوند -ness به پایان می‌رسند، مانند: happiness، kindness، darkness.
 • خانواده کلمات پسوند -able/-ible: جمعیتی از کلماتی که با پسوند -able/-ible به پایان می‌رسند و به معنی قابلیت داشتن هستند، مانند: comfortable، responsible، incredible.
 • خانواده کلمات پسوند -ful: جمعیتی از کلماتی که با پسوند -ful به پایان می‌رسند و به معنی پر بودن هستند، مانند: beautiful، successful، wonderful.

در آخر، بکارگیری پسوند و پیشوند در زبان انگلیسی

به طور کلی، شناخت پیشوند و پسوندها در زبان انگلیسی بسیار مهم است و به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید لغات را یاد بگیرید و گرامر زبان را درک کنید. یکی از روش هایی که می تواند به شما در آموزش یادگیری زبان انگلیسی به ویژه مباحث بسیار مهمی مانند پسوند ها پیشوند ها، ما به شما پیشنهاد میکنیم تدریس آنلاین زبان انگلیسی را انتخاب کرده تا در هر زمان یا ساعاتی که قادر بودید به آموزش زبان مشغول شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *